KUSHTET E PËRDORIMIT

Faleminderit që vizitoni faqen tonë Glam Shop të cilës ne i referohemi si “Site/Faqja”. Faqja është në pronësi të Glam Shop. Këto Kushte Përdorimi, Politikat e Privatësisë, Politikat e Kthimit të produktit online mund të ndryshojnë kohë pas kohe, si çdo rregull ose kufizim tjetër i postuar në faqe.
Ato zbatohen çdo herë që ju shihni ose përdorni faqen tonë.

Përdorimi juaj i faqes përbën marrëveshjen për tu lidhur me këto Kushte të Përdorimit. Nëse nuk jeni dakord (ose nuk jeni në gjendje të pajtoheni) me ndonjë nga këto Kushte Përdorimi, mos e përdorni këtë website. Edhe nëse “bookmark/shënjoni” një pjesë të veçantë të kësaj faqe dhe në këtë mënyrë anashkaloni këto Kushte të Përdorimit, përdorimi juaj i kësaj faqeje ju lidh përsëri me këto kushte. Ne rezervojmë të drejtën për të azhurnuar ose modifikuar këto Kushte Përdorimi pa njoftim paraprak. Përdorimi juaj i Faqes pas çdo ndryshimi të tillë përbën marrëveshjen tuaj të pakushtëzuar për të ndjekur Kushtet e Përdorimit të ndryshuara. Për këtë arsye, ne ju inkurajojmë të rishikoni Kushtet e Përdorimit sa herë që përdorni Faqen. Çdo përdorim i paautorizuar, i pahijshëm dhe/ose i paligjshëm i Faqes ose i çdo përmbajtjeje të disponueshme në të, do të rezultojë në përfundimin e licencës tuaj për të përdorur Faqen.

Duke pranuar këto Kushte të Përdorimit përmes përdorimit tuaj të Faqes, ju vërtetoni se jeni 18 vjeç ose më shumë.

Politikat e privatësisë, Politika e shitjeve dhe Politika e kthimit:

Përveç këtyre Kushteve të Përdorimit, përdorimi juaj i Faqes rregullohet gjithashtu nga Politika jonë e Privatësisë dhe Politika e Kthimit Online.

Përdorimi dhe Përmbajtja e Faqes

Licencë e kufizuar për përdorimin e faqes

Të gjitha materialet në këtë faqe – përfshirë, për shembull, të gjitha imazhet, fotografitë, ilustrimet, teksti, përshkrimet e produkteve, formatet, logot, dizenjot, ikonat, programet dhe videot ose klipet audio (kolektivisht, “Përmbajtja”) – janë të destinuara vetëm për përdorim personal, jotregtar. Glam Shop ruan të gjitha të drejtat për materialet e mbrojtura nga e drejta e autorit, markat tregtare, emrat e markave, formulat e produkteve, logot, etiketat dhe paketimet e disponueshme dhe të shfaqura në faqe, si dhe mbi produktet që blini nga ky website.
Ju jepet një licencë e kufizuar, jo-ekskluzive dhe e revokueshme për të hyrë dhe për të bërë përdorimin personal të kësaj faqe. Kjo licencë nuk përfshin ndonjë rishitje ose përdorim tregtar të Faqes ose Përmbajtjes; çdo mbledhje dhe përdorim i listave të produkteve, përshkrimeve ose çmimeve; çdo përdorim derivativ i faqes ose përmbajtjes; çdo shkarkim ose kopjim i informacionit të llogarisë për përfitimet e një tregtari tjetër; ose ndonjë përdorim i të të dhënave, robotëve, ose mjeteve të ngjashme të mbledhjes së të dhënave. Kjo faqe ose pjesë e kësaj faqe nuk mund të riprodhohet, kopjohet, shitet, rishitet, vizitohet, ose shfrytëzohet për ndonjë qëllim komercial pa miratimin e shprehur me shkrim të Glam Shop. Ju nuk mund të përdorni asnjë etiketë, emra ose ndonjë “tekst të fshehur” tjetër duke përdorur emrin ose markat e Glam Shop ose partnerëve tanë pa miratimin e shprehur me shkrim të Glam. Çdo përdorim i paautorizuar, i pahijshëm dhe/ose i paligjshëm i Faqes ose i Përmbajtjes do të rezultojë në përfundimin e licencës tuaj për të përdorur Faqen.

Mbrojtja e së drejtës së autorit

E gjithë përmbajtja që shfaqet në këtë faqe, përfshirë hartimin e faqes, grafikën, logo, ikona, fotografi, imazhe dhe klipe audio ose video, si dhe përzgjedhjen, montimin dhe rregullimin e tyre, dhe i gjithë softueri janë pronë e Glam Shop dhe/ose bashkëpunëtorët e saj dhe mbrohen nga ligjet shqiptare dhe ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Përmbajtja në faqe mund të përdoret nga ju si një burim blerjeje dhe/ose informacioni. Ndalohet rreptësisht çdo përdorim tjetër, përfshirë shkarkimin, ngarkimin, kopjimin, riprodhimin, modifikimin, shpërndarjen, transmetimin, ribotimin, shfaqjen, krijimin e veprave derivative. Ju nuk mund të siguroni link-e me imazhe ose tekst nga faqja jonë për qëllime komerciale pa miratimin tonë të shprehur me shkrim. Nëse dëshironi të merrni leje për të ribotuar ose riprodhuar ndonjë material që shfaqet në faqen tonë, ose përdorni një link në faqen tonë për qëllime komerciale, lutemi te na kontaktoni. Ne rezervojmë të drejtën, në diskrecionin tonë të vetëm, të kushtëzoni ose refuzoni të pranoni përdorimin e ndonjë ose të gjithë përmbajtjes në çdo kohë dhe në çdo mënyrë. Të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht këtu janë të rezervuara.

Markat tregtare

Përveç nëse specifikohet ndryshe, “Glam Shop”, logo e Glam, të gjithë emrat e produkteve, parullat dhe logot e tjera janë marka tregtare ose emra tregtarë (“Shenjat”) të Glam dhe/ose partnerëve tanë. Të gjitha markat e tjera janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Përdorimi i ndonjë prej Markave tona pa pëlqimin e shprehur me shkrim është rreptësisht i ndaluar. Hyrja juaj në këtë faqe në internet nuk duhet të interpretohet si dhënie, me implikim, ose ndryshe, e ndonjë licence ose të drejte për të përdorur ndonjë Markë që shfaqet në faqen e internetit pa miratimin paraprak me shkrim të Glam, ose palës së tretë që zotëron Markën.

Informacion mjekësor

Faqja përmban informacion në lidhje me produktet, trajtimet dhe këshillat tona. Megjithatë, ky informacion është menduar vetëm për qëllime informative dhe nuk ka për qëllim të veprojë si një zëvendësim për këshillat e dhëna nga një mjek ose një profesionist tjetër i kualifikuar i kujdesit shëndetësor. Trajtimi i duhur i konditës suaj varet nga një sërë faktorësh shëndetësorë personalë dhe mund të vlerësohet më së miri vetëm nga një mjek ose specialist. Ju lutemi këshillohuni me specialisten tonë për tu siguruar se cilat produkte janë të përshtatshme për ju dhe për të marë udhëzime për përdorimin e duhur.

Përshkrimet e produkteve

Glamshop përpiqet të sigurojë informacion të saktë dhe të azhurnuar në lidhje me produktet të disponueshme në website, megjithatë, ne nuk japim asnjë garanci që përshkrimet e produkteve dhe informacionet në website janë të plota, të sakta, të azhornuara ose pa gabime.

Faqet e internetit dhe link-et e palëve të treta.

Ne mund të sigurojmë lidhje me faqe të jashtme, të palëve të treta në këtë website. Lidhje të tilla sigurohen thjesht si lehtësi për ju dhe në asnjë mënyrë nuk përbëjnë ose nënkuptojnë miratimin ose rekomandimin tonë të palës së tretë, informacionin, produktet ose shërbimet e saj. Hyrja në website i nënshtrohen kushteve respektivisht të atyre faqeve. Ne ju rekomandojmë që të rishikoni kushtet dhe politikat e zbatueshme për ato faqe në internet para përdorimit tuaj. Ne nuk japim asnjë garanci ose përfaqësim të çfarëdo lloji në lidhje me saktësinë e çdo informacioni që përmbahet në faqe të tilla në internet dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi për dëmet e çfarëdo lloji që rrjedhin nga përmbajtja ose informacioni i tyre. Ne rezervojmë të drejtën për të shtuar, ndryshuar ose hequr ndonjë link në çdo kohë.

Informacioni i përdoruesit dhe përmbajtja

Komunikimi me email

Kur vizitoni Faqen ose na dërgoni e-mail, ju po komunikoni me ne në mënyrë elektronike dhe jepni pëlqimin për të marrë komunikime nga ne në mënyrë elektronike. Ne do të komunikojmë me ju me
e-mail dhe ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet dhe komunikimet e tjera që ju ofrojmë në mënyrë elektronike përmbushin çdo kërkesë ligjore që komunikimet e tilla duhet të jenë me shkrim.

Informacioni i llogarisë

Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj dhe për kufizimin e hyrjes në kompjuterin tuaj dhe jeni dakord që jeni vetë përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë ose fjalëkalimin tuaj. Ne nuk shesim produkte për fëmijë; ne shesim vetëm tek të rriturit. Nëse jeni nën 18 vjeç, mund të përdorni faqen vetëm me përfshirjen e një prindi ose kujdestari. Të gjitha informacionet e faturimit dhe regjistrimit të siguruara nga ju duhet të jenë të vërteta dhe të sakta. Sigurimi i çdo informacioni të pavërtetë ose të pasaktë përbën shkelje të këtyre Kushteve të Përdorimit. Duke konfirmuar blerjen tuaj në fund të procesit të blerjes, ju pranoni të paguani për artikullin e blerë.

Përmbajtja e përdoruesit

Kohë pas kohe, ju mund të keni mundësinë të postoni informacione të caktuara, të dhëna, fotografi, grafikë, video mesazhe ose materiale të tjera, duke përfshirë por jo kufizuar komente mbi produktet tona, vlerësimet e produkteve tona, dëshmitë ose mendime të tjera. Në varësi të Politikës sonë të Privatësisë, çdo material që postoni në faqe do të trajtohet si jo konfidencial dhe jo-pronësor për ju dhe mund të shikohet nga ju dhe përdoruesit e tjerë të faqet dhe ju i jepni
Glam Shop dhe partnerëve të saj , licencë pa honorare, të pakufizuar, në të gjithë botën, të përhershme, të parevokueshme dhe plotësisht të transferueshme për ta riprodhuar, shpërndarë, kopjuar, modifikuar, botuar, shfaqur, transmetuar, përshtatur, ngarkuar, krijuar vepra derivate. Ju pranoni që jeni pronari i vetëm i materialit. Ju pranoni dhe bini dakord që çdo material që ju ose çdo përdorues tjetër poston në Faqe do të postohet, shikohet dhe / ose përdoret nga ju sipas gjykimit tuaj. Ne japim asnjë garanci në lidhje me saktësinë e çdo materiali të postuar. Ne rezervojmë të drejtën (por nuk kemi asnjë detyrim), sipas gjykimit tonë të vetëm, të modifikojmë, refuzojmë ose heqim çdo material të përdoruesit që sipas gjykimit tonë nuk përputhet me këto Kushte të Përdorimit ose përndryshe është e papërshtatshme, e pasaktë ose e kundërshtueshme.

Kufizimet e sasisë dhe kufizimet e shitjeve

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të kufizuar sasinë e artikujve të blerë për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të zbatohen për porositë e bëra nga e njëjta llogari, e njëjta kartë krediti dhe gjithashtu për porositë që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe/ose transporti. Ne do t’ju ofrojmë njoftim nëse zbatohen kufij të tillë. Ju lutemi vini re se porosi të caktuara përbëjnë përdorim jo të duhur të Faqes dhe shërbimeve të saj. Llogaria juaj gjithashtu mund të kufizohet sipas gjykimit tonë. Nga këto Kushte Përdorimi “rishitja” do të përkufizohet si blerja ose synimi për të blerë ndonjë produkt (produkte) nga faqja në internet për qëllim të përfshirjes në një shitje komerciale të të njëjtit produkt (produkteve) me një palë të tretë.

Siguria e faqes dhe veprimet e ndaluara

Ju ndalohet të shkelni ose të përpiqeni të shkelni sigurinë e Faqes, duke përfshirë, pa kufizim, (1) hyrjen në të dhëna që nuk janë të destinuara për ju ose hyrjen në një server ose një llogari të së cilës nuk jeni i autorizuar të përdorni; (2) përpjekja për të hetuar, skanuar ose provuar cenueshmërinë e një sistemi ose rrjeti ose për të shkelur masat e sigurisë ose të vërtetimit pa autorizimin e duhur; (3) përpjekja për të ndërhyrë në shërbimin ndaj çdo përdoruesi, përmes mjeteve të paraqitjes së një virusi në website, mbingarkesës, “përmbytjes”, “spamming” ose “crashing,” (4) dërgimi i email-it të pakërkuar, përfshirë promovimet dhe/ose reklamimin e produkteve ose shërbimeve; (5) falsifikimi i ndonjë titulli të paketës TCP / IP. Shkeljet e sistemit ose sigurisë së rrjetit mund të rezultojnë në përgjegjësi civile ose penale. Ne do të hetojmë ngjarje që mund të përfshijnë shkelje të tilla dhe mund të përfshijnë, dhe bashkëpunojmë me, zbatimin e ligjit në ndjekjen penale të përdoruesve që janë të përfshirë në shkelje të tilla. Ju pranoni të mos përdorni asnjë pajisje, softuer për të ndërhyrë ose për të provuar të ndërhyni në punën e kësaj faqe ose ndonjë aktivitet që kryhet në këtë faqe. Ju pranoni të mos përdorni ose të përpiqeni të përdorni ndonjë program kompjuterik, mjet, agjent, pajisje ose mekanizëm tjetër (duke përfshirë robotë, agjentë inteligjentë, e të tjerë) për të lundruar ose kërkuar në këtë faqe përveç agjentëve të disponueshëm nga ne në këtë faqe dhe shfletuesve të internetit të palëve të treta (p.sh., Netscape Navigator ose Microsoft Explorer).

Mohimi i garancive dhe kufizimi i përgjegjësisë

As Glamshop, as filialet e tij, as ndonjë nga drejtorët, oficerët, punonjësit ose agjentët e tyre përkatës nuk japin asnjë garanci të çdo lloji, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndonjë garanci që përmbajtja ose informacioni në faqe është i saktë ose i besueshëm, për sa i përket cilësisë së çdo mall i ofruar në ose përmes faqes, ose që faqja do të jetë pa gabime ose pa ndërprerje.

Të gjitha informacionet dhe produktet e ofruara në këtë faqe interneti jepen “ashtu siç janë” pa asnjë garanci të çdo lloji, të shprehura ose të nënkuptuara, përfshirë, por jo të kufizuara në, garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të veçantë, ose mos cenimit të pronësisë intelektuale. E gjithë përmbajtja mjekësore e dhënë në çdo fushë të kësaj faqeje, është vetëm për qëllime edukative. Nuk është menduar dhe nuk duhet të përdoret, si zëvendësim për diagnozën, trajtimin dhe këshillën e mjekut. Nuk mbulon të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, efektet anësore dhe ndërveprimet. Mund të mos përmbajë të gjithë informacionin që është i zbatueshëm për rrethanat tuaja personale dhe nuk duhet të interpretohet se tregon se çdo produkt është i sigurt për ju.

Gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj në lidhje me çdo gjendje mjekësore dhe para se të përdorni ndonjë recetë ose mbi ilaçet kundër. Ju pranoni me përdorimin tuaj të kësaj faqeje se glamshop dhe filialet dhe agjentët e tij nuk marrin asnjë përgjegjësi për çdo pasojë, dëm ose humbje që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me çdo veprim ose mosveprim që ndërmerrni bazuar në informacionin, shërbimet ose materiale të tjera në këtë faqe. Përdorimi juaj i kësaj faqeje i nënshtrohet mohimeve dhe vërejtjeve shtesë që mund të shfaqen në të gjithë faqen.

Në masën e lejuar nga ligji në fuqi, në asnjë rast glamshop, ose ndonjë prej filialeve të tij, ose ndonjë prej drejtorëve, zyrtarëve, punonjësve ose agjentëve të tyre përkatës, do të jetë përgjegjës ndaj çdo personi për çdo të përgjithshëm, të drejtpërdrejtë, të veçantë, të rastësishëm, të tërthortë ose dëmet pasuese, përfshirë, pa kufizim, dëmet që rezultojnë nga përdorimi ose mbështetja në informacionin e paraqitur, humbja e fitimeve ose të ardhurave ose kostot e mallrave zëvendësues, qoftë në një veprim të kontratës, neglizhencës, dëmit ose ndryshe, që dalin nga ose në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit ose ndonjë faqeje të lidhur, edhe nëse glamshop është informuar paraprakisht për mundësinë e dëmtimeve të tilla.

Dëmshpërblimi

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmtuar Glam Shop, anëtarët e saj dhe oficerët e tyre përkatës, drejtorët, punonjësit, agjentët, furnitorët dhe partnerët e palëve të treta dhe kundër të gjitha humbjeve, shpenzimeve, dëmeve dhe kostove, përfshirë tarifën e arsyeshme të avokatëve, që rezulton nga çdo shkelje nga ana juaj e këtyre Kushteve të Përdorimit.

Ligji qeverisës

Çdo veprim juridik ose procedim në lidhje me këtë Faqe do të sillet ekskluzivisht në një gjykatë federale ose shtetërore të juridiksionit kompetent në Shqipëri.

Të ndryshme

Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Përdorimit konsiderohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, atëherë një dispozitë e tillë do të ndahet pa ndikuar në zbatueshmërinë e të gjitha dispozitave të mbetura.
Glam rezervon të drejtën për të ndryshuar ose fshirë materiale nga kjo faqe në çdo kohë dhe sipas gjykimit të saj.

GlamShop

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop